Điều cần biết

Lịch chi trả lương hưu tháng 9 sau dịp nghỉ lễ 2/9 người hưởng cần biết

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu từ ngày 2 - 10 hằng tháng. Tuy nhiên, do lịch nghỉ lễ 2/9 kéo dài từ 1 – 4/9 nên lịch trả lương hưu sẽ được điều chỉnh, dự kiến bắt đầu từ 5/9.