Nhân lực

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Đồng Tháp và Đắk Lắk

Các tỉnh Đồng Tháp và Đắk Lắk công bố đồng loạt các quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ.