Nhân lực

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Nghệ An, Đồng Nai

Hai tỉnh Nghệ An, Đồng Nai công bố các quyết định bổ nhiệm điều động nhân sự.