Thông tin

Giải bài toán rác thải sinh hoạt ở Hà Nội

Vấn đề rác thải nói chung, rác thải sinh hoạt nói riêng đang là bài toán khó với nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn, mật độ dân cư đông.