(Infographic) Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Đinh Thảo

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023 đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%...

phattrienkt010123jpg-1672555540.jpg