Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, nhân viên trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Ngô Thiệu Phương Nam

Ngày 11/8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về việc chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định, thời gian thực hiện: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

chinh-sach-ho-tro-can-bo-quan-ly-giao-vien-mam-non-nhan-vien-trong-cac-co-so-giao-duc-ngoai-cong-lap-1660296342.jpg
Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, nhân viên trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (Ảnh: SKDS)

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:

Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnđể phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1 /5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021-2022.

Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2022.

Phương Nam-TH