(Infographic) 50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Kết quả của Hiệp định Paris

Đinh Thảo

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam có 9 chương 23 điều, gồm 4 loại điều khoản chính. Hiệp định đáp ứng những yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc mà Việt Nam đã nêu lên trong đàm phán.

hiep-dinh-paris-1674272953.jpeg