Nghệ An: Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên "lười" tiếp dân bị nhắc nhở

Huyền Văn

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành kết luận thanh tra đối với huyện Hưng Nguyên, phát hiện 64/64 công trình có số liệu quyết toán chưa chính xác. Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa tiếp dân định kỳ theo quy định. 

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về "Công tác điều hành, quản lý Ngân sách tại huyện Hưng Nguyên, trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên".

Theo kết luận, năm 2020 - 2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định mà ủy quyền cho Phó Chủ tịch huyện (năm 2020 ủy quyền 2 kỳ, năm 2021 ủy quyền 6 kỳ).

nlntv-uy-ban-nhan-dan-huyen-hung-nguyen-600x338-1663850254.jpg
Theo kết luận, năm 2020 - 2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để tiếp đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định

Ngoài ra, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh chưa thực sự chính xác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết không đúng quy trình, công dân không đồng ý với kết quả giải quyết và tiếp tục gửi đơn kéo dài.

Việc theo dõi, tổ hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Ban Tiếp công dân huyện và một số phòng ban còn lúng túng, có lúc chưa phân định được rõ ràng về nội dung đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai, dẫn đến kết quả giải quyết ở một số đơn vị còn chậm theo quy định

Về công tác phòng chống tham nhũng, UBND huyện Hưng Nguyên không xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 là chưa chấp hành tốt Luật phòng, chống tham nhũng; về chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham những có lúc còn thực hiện chậm thời gian... 

Kết luận số 39/KL-TTR về công tác điều hành, quản lý ngân sách tại huyện Hưng Nguyên của thanh tra tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2020 - 2022, có 64 công trình được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện với tổng giá trị phần xây lắp trên 259 tỷ đồng.

Trong đó, có 35 công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị xây lắp công trình được thanh tra là hơn 142 tỷ đồng; 29 công trình nghiệm thu, quyết toán A - B với giá trị xây lắp công trình được thanh tra là hơn 117 tỷ đồng.

Đặc biệt, quá trình thanh tra phát hiện 64/64 công trình có số liệu quyết toán chưa chính xác với số tiền là gần 3 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi số tiền gần 1,5 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán vốn đầu tư số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài những sai phạm kể trên, đoàn thanh tra đã phát hiện một số công trình không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn được phê duyệt bởi hội đồng nhân dân cùng cấp. Đồng thời, hầu hết các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư đều không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, có vi phạm ở tất cả các công trình kiểm tra; công trình thi công xong không thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công để quyết toán hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật...

Lâm An