Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 qua những dấu mốc lịch sử

Bùi Xuân Thắng

Cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra trong 15 ngày với hơn 20 triệu người tham gia. Chấm dứt hơn 80 năm xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, gần 5 năm thống trị của phát xít Nhật, và hơn 10 thế kỷ của chế độc phong kiến.

Đảng Cộng sản Đông dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo. Cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có sức ảnh hưởng trực tiếp và to lớn đến hai dân tộc Miên và Lào.

Bích Liên, Xuân Thắng